search button

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20/11/2023

Beste bezoeker, lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website op https://Folderweek.nl bezoekt. Uw toegang tot de website is uitsluitend gebaseerd op uw acceptatie van deze overeenkomst en uw naleving van de daarin uiteengezette voorwaarden. Als u een van de voorwaarden in deze overeenkomst niet accepteert, beëindig dan uw toegang tot de website. Door door te gaan met de toegang tot de website wordt u beschouwd als volledig en onvoorwaardelijk accepterend voor de volledige tekst van deze overeenkomst.

De website op https://Folderweek.nl wordt beheerd door Folderweek en wordt hierna aangeduid als de SITE. Deze gebruiksvoorwaarden voor de website treden in werking bij publicatie. Het recht om wijzigingen aan te brengen ligt uitsluitend bij de SITE, en al onze gebruikers worden geacht bij voorbaat in te stemmen met deze wijzigingen die actueel worden gedeeld op de SITE.

Privacy

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy is vastgelegd op een aparte pagina om de principes voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons te regelen. Door de SITE te gebruiken, stemt u in met de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

Bereik van dienstverlening

Folderweek als aanbieder heeft het recht om vrijelijk de omvang en aard van de door ons aangeboden diensten te bepalen binnen de wetten. Wijzigingen in de diensten worden van kracht door publicatie op de SITE. De website biedt momenteel voornamelijk diensten voor het verzamelen en verstrekken van brochures via websites of gedrukte brochures.De SITE biedt momenteel alleen diensten aan via websites en heeft geen mobiele applicatie. (Wijzigingen worden hier bekendgemaakt indien van toepassing.) De software en de dienstverlener van de website behoren tot Folderweek.nl. Bij problemen of vragen over het gebruik kunt u contact opnemen met de "beheerder" op het volgende e-mailadres: [email protected]

Auteursrechten

Het reproduceren, verwerken, verspreiden en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Het downloaden en kopiëren van deze pagina is alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Tenzij de inhoud van deze website door de beheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud die door derden is gemaakt, is dienovereenkomstig aangegeven. Als u echter op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, laat het ons dan weten. Als we op de hoogte zijn van inbreuken op de wet, verwijderen we dergelijke inhoud onmiddellijk.Alle teksten, codes, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, geluidsopnamen en de gebruikte software die op de SITE zijn gepubliceerd (hierna "Inhoud" genoemd), zijn eigendom van Folderweek en alle rechten blijven voorbehouden.

Beschikbaarheid van de website

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de website gebruikersvriendelijk is. We kunnen echter niet garanderen dat de website foutloos zal werken of altijd beschikbaar zal zijn. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie op de website. Dit omvat ook onjuist opgegeven duur van online advertenties, promoties en/of brochures.

Algemene bepalingen

Derde partij aanbiedingen

Op de website folderweek.nl kunnen via banners of andere reclamemiddelen advertenties van derden worden geplaatst. Houd er rekening mee dat folderweek.nl op de volgende gebieden geen verantwoordelijkheid neemt:

  • Inhoud en gebruik van deze aanbiedingen / prospectus door de gebruiker,
  • Mogelijke overeenkomsten tussen de gebruiker en derden,
  • Resultaten van dergelijke overeenkomsten en alle daarmee samenhangende gevolgen.
  • Op onze website maken we gebruik van de advertentieservice Google AdSense.

Aansprakelijkheidsbeperking

Onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de SITE is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. In geval van contractbreuk is de totale vergoeding beperkt tot voorzienbare schade. De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een persoon. In alle wettelijk als overmacht beschouwde gevallen zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen, niet-nakoming of tekortkomingen.